Kontakt

Taneční škola HIT Praha

Hana Jozová Dluhošová
Uherská 634,           ( adresa pro poštu,
190 17 PRAHA 9           zde neprobíhá výuka )

Tel: 286 857 448
Mobil: 602 194 636

email : info@tanecniskola-hit.cz

              hanajozova@volny.cz

Volat můžete dopoledne a večer do 22 hod.
Během odpoledne nemusím váš telefon z důvodu výuky slyšet (platí během školního roku).

Ochrana osobních údajů

Vážení rodiče,vážení žáci,

vážíme si toho,že nám poskytujete své osobní údaje, my s nimi zacházíme dle platných norem a právních předpisů. Vaše osobní údaje slouží pro potřeby Taneční školy HIT a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám, mimo zákonem stanovené povinnosti.

1.SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Hana Jozová Dluhošová, Uherská 634,Praha 9, 190 17

e-mail: hanajozova@volny.cz  tel.: 602 194 636

2.ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje,které zpracováváme,nám poskytujete výhradně Vy - jsou to údaje na přihlášce/smlouvě.

a) Rozsah zpracování :Jméno a příjmení,bydliště,datum nar. - u dětí, telefon - kontakt na rodiče, email.adresu,fakturační a transakční údaje, součástí spracování osobních údajů může být fotografická dokumentace z lekcí, sloužící k propagaci TŠ HIT na nástěnce v místě konání.

b) Účel zpracování: vedení evidence žáků, vedení docházky, bezpečnost dětí, komunikace s rodiči a žáky,předávání informací o kurzech a akcích školy,pro platby fakturou,z důvodu povinnosti účetní a daňové,pro vedení ubytovací knihy - letní tábor.

3.DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu pro účely plnění závazku vyplývajícího z účasti na vybraném kurzu nebo smlouvy. Budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu mezi TŠ HIT a Vámi, nejdéle po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu s Vámi nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.Některé údaje je Správce povinen archivovat déle, ale jen po zákonem stanovenou dobu.

4.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům,na opravu nepřesných údajů, na výmaz osobních údajů,na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,na omezení zpracování osobních údajů,na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy,máte právo se obrátit na Správce s žádostí o zjednání nápravy.

5.ZÁVĚR

Lze tedy jednoduše říci, že zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst.1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné,je-li nezbytné pro splnění smlouvy,pro splnění zákonné povinnosti,pro ochranu oprávněných zájmů nebo zpracování probíhá na základě uděleného souhlasu.

platnost dokumentu od 24.5.2018